Adatkezelési tájékoztató
 
Érvényes: 2018. 05. 25-től
Educar Oktató Centrum

Oktató Betéti Társaság

B/2020/000214

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 Az EDUCAR Oktató Centrum Oktató Bt.részére kiemelten fontos ügyfelei adatainak védelme. Önt a weboldalunk használata során arra kérjük, hogy olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatnak minősülnek.

Az EDUCAR Oktató Centrum Oktató Bt a  vele kapcsolatba lépő ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági,technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A weboldal használata során, az Ön által tudomásunkra hozott személyes adatait kizárólag a képzések lefolytatásához és a jogszabályok által előírt a képzésekhez kapcsolódó jelentési kötelezettségek teljesítéséhez használjuk fel, egyéb harmadik fél számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az adatok feltöltését Ön végzi, a megadott adatok tartalmát Ön határozza meg, ezek valódiságáért Ön felel. Az Ön általmegadott információkért, ill. azok valóságtartalmáért semminemű felelősséget nem vállalunk.

Az EDUCAR Oktató Centrum Oktató Bt, mint adatkezelő, a vonatkozó jogszabályok előírásait maradéktalanul betartva tartja nyilván és kezeli az Ön adatait.

 

Alapvető jogszabályi hivatkozások:

                   

-     Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(általános adatvédelmi rendelet).
-     2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
-     A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
-     A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm.rendelet.
-     2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
-     2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

1.     Adatkezelő elérhetőségi adatai

 

Név / cégnév:

EDUCAR Oktató Centrum Oktató Bt

Székhely:

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48.

Adószám, Cégjegyzék szám:

256418861-15, Cg.:15-06-080999

Levelezési cím:

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48.

E-mail:

educar98@gmail.com

Telefon:

+36 42 506 450, + 36 42 506 451

 

Ügyfélszolgálat

     Cím:  

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48.

     Telefon:

+36 42 506 450

     E-mail:

educar98@gmail.com

Weboldal megnevezése, címe:

www.educar.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

www.educar.hu

 

 

2.    Fogalommeghatározások

 

 •   A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a   gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy,közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelőnevében személyes adatokat kezel;
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy,közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyegyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy,közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel,akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személye sadatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

3.   Az adatkezelés irányelvei

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb  ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

4.   Adatkezelési alapinformációk

 

 • Az adatkezelés célja, hogy az EDUCAR Oktató Centrum Oktató Bt a weboldal működtetése során az oldalon jelentkező/regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal jelentkező/regisztrációs felhasználói.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell,ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
 • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és az adatkezelő adatvédelmi szabályzatában megjelöltek.
 • Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
 • Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 •   Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
 •   Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, az az igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben az1. pontban megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

5.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

 

A tájékoztatás kéréshez valójog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból,mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Önkérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul,de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mailelérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozási kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra,hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest,Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

 

 6.  Weboldalon történő jelentkezés/regisztráció

 

Az adatkezelés célja:

többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel

A regisztrációs adatkezelés jogalapja:

az Ön hozzájárulása

Az adatkezelésben érintettek köre:

a weboldal regisztrációs felhasználói

Az adatkezelés időtartama:

az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése:

az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg

Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak:

az adatkezelő és alkalmazottai

A személyes adatok módosítása vagy törlése:

kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken

 

Adatkezelési hozzájárulás megadása:

a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos bejelölésével tehető meg

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

   7.  Számlakiállítás

 

Az adatkezelés célja:

számla kiállítása

A adatkezelés jogalapja:

jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés

Az adatkezelésben érintettek köre:

a szolgáltató vevőpartnerei

Az adatkezelés időtartama:

az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése:

az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg

Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak:

az adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja:

elektronikus

A számlaadatok módosítása vagy törlése:

törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken

Adatkezelési hozzájárulás megadása:

a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával tehető meg

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosító

A vevő azonosítása.

Számlaadatok

A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja

Technikai információs művelet.

   

 

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél /partnerként kezeljük.

 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja -feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére szakmai információ célba érjen.